Sermaye Piyasası Kurulu, Veri Depolama Kuruluşlarının faaliyet, çalışma esasları ve denetimine ilişkin yeni kurallar yayımlamıştı (dahası). Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile; türev araç işlemlerine ilişkin veri depolama kuruluşuna (“VDK”) yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ uyarınca;

  • Borsalar, teşkilatlanmış pazar yerleri ve tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen türev araç sözleşmelerine ilişkin detayların türev araç sözleşmelerinin tarafları ve merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluşlarca VDK’ya raporlanması gerekmektedir.
  • Bildirim, en geç sözleşmenin akdedilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması, vadesinden önce sonlandırılması ya da vadesinde sonuçlandırılmasını takip eden iş gününde yapılmalıdır. Yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyeti gerçekleştirdiği işlemlerde raporlama ilgili yatırım kuruluşu tarafından yapılmalıdır.
  • Aracı yatırım kuruluşunun dahil olmadığı, gerçek kişiler arasında akdedilen türev araç sözleşmeleri ile gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında akdedilen sözleşmelerin VDK’ya raporlanması zorunlu değildir.
  • İki yatırım kuruluşu arasında akdedilen türev araç sözleşmeleri ile yatırım kuruluşları dışında tüzel kişiler arasında akdedilen türev araç sözleşmelerinde raporlama yükümlülüğünün, sözleşme ile sözleşmenin karşı tarafına ya da genel VDK üyesi üçüncü bir kuruluşa devredilmesi mümkündür. Sözleşme taraflarından yalnızca birinin yatırım kuruluşu olduğu veya yatırım kuruluşlarının yalnızca aracılık faaliyetinde bulunduğu türev araç sözleşmelerinde raporlama yükümlülüğü yalnızca genel VDK üyesi üçüncü bir kuruluşa devredilebilir. Devir işlemi raporlama yükümlüsünün sorumluluğunu kaldırmaz.
  • Raporlama yükümlülüğüne tâbi taraflar, raporladıkları açık türev pozisyonlarına ilişkin sözleşmelerin değerlerini ve teminat değerlerini günlük bazda piyasa fiyatına göre değerlemekle yükümlüdür. Raporlanan sözleşmelere ilişkin kayıtların pozisyonun kapatıldığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklamaları zorunludur.
  • Raporlama yükümlülüğüne tâbi taraflar özel mevzuatlarındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten kaçınamaz. Ancak sözleşmenin karşı tarafının tâbi olduğu mevzuatın yasal engellerinden kaynaklanan kesintiler bu hükmün kapsamı dışındadır.
  • Raporlama yükümlülüğü 30 Kasım 2018 tarihinden itibaren akdedilen türev araç sözleşmelerine ilişkindir.

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (IV-87.1) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.