6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca, amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı gecikme zammı uygulanmaktadır.

Söz konusu gecikme zammının %2 olan oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %2,5 olarak yeniden belirlendi.

 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1266 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.