İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 80: 18 Temmuz 2019

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

18 Tem 2019

8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Markanın kısmi olarak yenilenmesi, Marka başvurusunun kısmen veya tamamen geri çekilmesi, Marka hakkından kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Tebligatın Teslim Alındığı Tarih Esas Alınmadan Süre Aşımı Kararı Verilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

18 Tem 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetti.  Başvuruya konu olayda […]

Daha fazla göster

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

18 Tem 2019

Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Mart 2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Bu Yönetmeliğe ek […]

Daha fazla göster

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Adidas’ın Üç Paralel Çizgi Markasının Ayırt Edici Olmadığından Bahisle İptaline Karar Verdi

18 Tem 2019

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), Adidas’ın üç dik paralel siyah çizgiden oluşan marka tescilinin iptali talebine yönelik Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Kurulu kararını inceledi. Genel Mahkeme, Adidas tarafından kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmaya ilişkin sunulan […]

Daha fazla göster

Danıştay, Limited Şirketlerin Tahsil Edilemeyen Vergi Borçlarının Kanuni Temsilciden ve Ortaklardan Tahsiline İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi

18 Tem 2019

Danıştay, 20 Haziran 2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan içtihadı birleştirme kararı ile, limited şirketin tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen vergi borçlarının şirket ortaklarından tahsili için öncelikle şirketin kanuni temsilcileri aleyhine takip başlatılmasının gerekli olmadığına hükmetti. 213 sayılı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa’ya Aykırıdır

18 Tem 2019

Anayasa Mahkemesi, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yaptığı başvuru üzerine 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 1., 2., 3. ve 4. maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Başvuruya konu […]

Daha fazla göster