Mükellefler kendi verdikleri beyanname üzerinden tarh edilen vergilere karşı, ancak beyannamenin kanuni süresi içerisinde ihtirazi kayıt konularak verilmesi kaydıyla, dava açabilmektedirler. Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere (düzeltme beyannameleri) ise ihtirazi kayıt konulamamakta olup Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz 2017 tarih, 30128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14 Haziran 2017 tarih, E. 2017/24, K. 2017/112 sayılıkararı ile bu sınırlamayı değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ilgili sınırlamanın iddia ve savunmaları yargı mercii önünde ileri sürme imkanını kısıtlasa da mahkemeye erişim hakkının özüne dokunmadığı ve hak arama özgürlüğünü ölçüsüz bir şekilde engellemediğine oy çokluğu ile hükmedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı, konulsa dahi dava açma hakkını tanıyıp tanımayacağı hususlarının doğrudan kanun hükmüyle ilişkili olmayıp bir içtihat uyuşmazlığı olduğunu ve dolayısıyla anayasal bir sorun olmadığını belirtmiştir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.