Anayasa Mahkemesi, 31 Mayıs 2017 tarihli ve 2017/103 E., 2017/108 K. sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, Kanun’a, ikincil mevzuata ve lisans hükümlerine, niteliği itibarıyla düzeltilemeyecek şekilde aykırılık halinde tüzel kişilere verilmesi öngörülen 500.000 TL tutarındaki maktu idari para cezasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu oy çokluğu ile reddetmiştir. Karar, 18 Temmuz 2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi, tüzel kişiler tarafından “Kanun’a, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibariyle düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın 500.000 TL idari para cezası verilmesini” öngörmektedir.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu maddenin idari para cezasının maktu olarak belirlenmiş olması nedeniyle fiili gerçekleştirenin kusuru ya da fiilin ekonomik büyüklüğü gibi özelliklerinin değerlendirme dışı kalacağı, herkese fark gözetilmeksizin aynı cezanın verileceği, kuralda yasaklanan fiillerin genel olarak belirtilmesinin belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri ile bağdaşmadığı ve adil ve makul bir denge gözetilmeden tüm ihlallere aynı miktarda ceza uygulanmasının adalet ve hakkaniyet ilkelerini ihlal ettiği iddiası ile Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve iptalini talep etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, kuralı Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ve 38. maddesinde düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkeleri bakımından incelemiş ve oy çokluğu ile bu ilkelere, dolayısıyla Anayasa’ya bir aykırılık içermediğine hükmetmiştir.

16 üyeden beşi, iptal başvurusuna konu maddenin hakkaniyete aykırı olduğu ve cezaya konu fiillerin belirli olmadığı gerekçesiyle karara katılmayarak, karşı oy kaleme almışlardır.

Kararın ve karşı oyların tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.