Anayasa Mahkemesi, Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıklarının hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediği yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 2017/33904 numaralı başvuruya ilişkin 13 Ekim 2020 tarihinde verdiği (“Karar”) 1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar’da aşağıda açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine yer verilmiştir:

  • Her ne kadar Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca verilen 8 Mart 2019 tarihli içtihadı birleştirme kararı ile konuya ilişkin içtihadın birleştirildiği belirtilmişse de başvuruya konu olaylar söz konusu karardan önce meydana gelmiştir. Dolayısıyla mahkeme, çelişkili kararların varlığını kabul etmiştir.
  • Başvuruya konu davanın kesinleştiği 20 Haziran 2017 tarihini takiben Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 28 Eylül 2017 tarihli kararı ile başvuruya konu görüş ayrılığının giderilmesi için içtihadı birleştirme sürecini başlatmıştır. 8 Mart 2019 tarihinde ise söz konusu görüş ayrılığı Yargıtay tarafından giderilmiştir.
  • Nihai değerlendirmede Anayasa Mahkemesi, söz konusu görüş ayrılığının hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi yönünden bir ihlale yol açmadığına hükmetmiştir. Şöyle ki, başvurucunun davasına bakan Yargıtay dairesi, kendi içerisindeki istikrarlı içtihadını başvuruya konu davada da sürdürmüştür. Buna ek olarak başvuruya konu kararın kesinleşmesini takiben gerçekleşse dahi, Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıklarını giderecek bir mekanizma bulunmaktadır ve söz konusu mekanizma başvuruya konu dava kesinleştikten sonra uygulanmıştır. Bütün bunlara ek olarak, içtihadı birleştirme kararında benimsenen yaklaşımın, başvurucunun davasına bakan Yargıtay dairesince uygulanan yaklaşım olması Karar’da dillendirilmiştir.

Karar ile ortaya konan içtihat ışığında, içtihadı birleştirme kararına konu olmuş görüş aykırılıklarının adil yargılanma hakkını ihlal etmeyeceği ifade edilebilir.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.