Anonim şirketlerin genel kurul toplantı prosedürlerinde ve bu toplantılarda görevlendirilecek Ticaret Bakanlığı temsilcilerine ilişkin esaslarda önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre; 

  • Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi istenebilecektir.
  • Genel kurul toplantısında temsil edilme amacıyla düzenlenen vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunlu hale getirildi. Değişiklik öncesinde, noter onaylı olmayan vekaletname ve beraberinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi ibraz edilebilme imkânı bulunmaktaydı.
  • Nisabın sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi hariç, genel kurul toplantılarının ertelenmesinden sonra yapılacak toplantılarda, ilk toplantıda uygulanan toplantı ve karar nisapları uygulanacaktır.
  • Bakanlık temsilcisi başvurusunun MERSİS üzerinden yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.
  • Bakanlık temsilcisi ücreti ile ilgili tahakkuk edecek vergilerin ilgili vergi dairesine ödenmesi zorunluluğu kaldırılarak, temsilci ücretinin vergilerle birlikte Bakanlığın muhasebe birimine yatırılacağı düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik ekinde hazır bulunanlar listesi örneği ve genel kurul vekaletnamesi örneği gibi belgeler güncellenmiştir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliği içeren yönetmelik, 9 Ekim 2020 tarihinde 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Temsilci ücretinin yatırılma usulüne ilişkin değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girecektir. Diğer değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih olan 9 Ekim 2020’de yürürlüğe girmiştir.

9 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.