Bitki koruma ürünleri ve hammaddelerine dair ithalat usul ve esaslarını düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan, Bitki Koruma Ürünleri İle Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Aralık 2018 tarih ve 20625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’te ürün geliştirme çalışmalarında kullanılacak bitki koruma ürünleri, bunların hammaddeleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak hammaddelerin ithalat izinlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Yönetmelik’te öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Ön Bildirim Zorunluluğu

Ruhsat sahipleri, ithalat öncesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) ön bildirim başvurusu yapacaklardır. Ön bildirim başvurusu, dörder aylık dönemlerde planlanan ithalatlara ilişkin olarak her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül ayları içerisinde olmak üzere üç kez yapılacaktır. Genel Müdürlük’ün alt yapı hazırlaması halinde bu başvuru elektronik ortamda da yapılabilecektir. Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere numune ithalatlarında ön bildirim şartı aranmayacaktır.

Ön bildirim, ürünün ruhsatına ilişkin iptal veya askıya alma ile aktif maddenin kullanımının sonlandırılması durumları hariç olmak üzere dört ay boyunca geçerli olacaktır.

İthalat Uygunluk İzni ve Geçerli Ruhsat Şartı

Ön başvuruyu takiben, Bakanlık tarafından Yönetmelik kapsamındaki ithalat iznine esas uygunluk başvuruları Tek Pencere Sistemi üzerinden e-başvuru olarak yapılacaktır. Bu e-başvurunun tamamlanmasını takiben aşağıda belirtilen gerekli belgeler ile asıl başvuru yapılabilecektir:

 • Başvuru formu
 • Fatura veya proforma fatura ve tercümesi
 • Garanti sertifikası ve tercümesi
 • Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

İthalat iznine esas uygunluk yazısının geçerlilik süresi altı ay olup, bu ithalat iznine esas uygunluk yazısı ise aşağıdaki şartlara bağlanmıştır:

 • Bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması (Bu şart araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere numune ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesinde aranmayacaktır.)
 • İthalat iznine esas ön bildirimde bulunulması ve bu bildirim sonucunda ithalatın uygun bulunması
 • Ürünün son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması
 • İthalata esas kontroller kapsamında uygun bulunması.

Sınırlı Gümrük Kapıları

Bitki koruma ürünleri ve hammaddelerine dair ithalatlar sadece Bakanlık tarafından belirlenen gümrük giriş kapılarından yapılabilecektir.

İade Edilen Ürünlerin Ülkeye Giriş Koşulları

İhracatı tamamlandıktan sonra Türkiye gümrük bölgesine geri gönderilen bitki koruma ürününün ülkeye girişi ancak aşağıdaki şartlarda mümkün olacaktır:

 • Geçerli bir ruhsata sahip olması
 • Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması
 • Ruhsat sahibi firmanın, ürünün piyasaya arzına dair yapılacak işlemlerde tüm sorumluluğu alması
 • Gerekli görüldüğü takdirde ürünün, ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak analiz veya fiziksel kontrolden geçirilmesi ve uygun bulunması.

Yürürlük

Yönetmeliğin ilk ön bildirim yükümlülüğü 14 Ocak 2019 tarihinde, geriye kalan hükümler ise 14 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.