Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği (“Tebliğ”) 13 Mayıs 2018 tarihli ve 30420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların piyasaya arzı ancak;

 • işleme tâbi tutuldukları veya kasten içerdikleri biyosidal ürünlerin ilgili ürün tipinde ruhsatlı ya da biyosidal ürün envanterine kayıtlı olmaları ve
 • aktif maddeleri bakımından uygulanan kısıtlamaları karşılamaları

halinde mümkün kılındı.

Tebliğ, biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların etiketlenmesi, piyasaya arzı, denetimi konularında düzenlemeler içermektedir. Tebliğ’de yer alan önemli bazı düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

 • İşlenmiş eşyalar, içecekler de dâhil olmak üzere gıda ya da yem olarak algılanmasını engelleyecek şekilde ambalajlanır ve etiketlenir.
 • İşlenmiş eşyaların etiketlerinde, işlenmiş eşyadan kaynaklanan insan ve hayvan sağlığı ile çevreye yönelik riskler ya da eşyanın etkinliği ile ilgili olarak yanıltıcı ifadeler ile “toksik değildir”, “zararsızdır”, “doğaldır”, “çevre dostudur”, “hayvan dostudur” gibi ifadelere yer verilmez.
 • Etikette;
  • İmalatçı veya ithalatçının internet sitesinin adresi ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
  • İşlenmiş eşyanın kullanım amacı,
  • Bir veya birden fazla biyosidal ürün içerdiğine ya da işleme tâbi tutulduğuna dair beyan,
  • Kanıtlanması kaydıyla, işlenmiş eşyaya atfedilen biyosidal özellik ya da işlevi ve ruhsat numarası
  • İnsanları, hayvanları ve çevreyi korumak için alınması gereken önlemleri içeren kullanım talimatları,
  • Olası istenmeyen, doğrudan ya da dolaylı yan etkileri,
  • Biyosidal özellik ve/veya biyosidal işlev için geçerli olacak son kullanma tarihi

gibi hususlara yer verilir.

 • Tebliğ kapsamında imalatçılar veya ithalatçılar, piyasaya arz edecekleri işlenmiş eşyalara ilişkin olarak bir teknik dosya hazırlarlar. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”) veya Bakanlık tarafından görevlendirilen denetçi tarafından talep edilmesi halinde teknik dosya ve/veya diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa veya denetçiye sunarlar.
 • İşlenmiş eşyaların denetimi, 4703 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan numunelerin laboratuvar analizlerinin yapılması suretiyle sağlanır.
 • Kullanım ömrünü tamamlayan, kullanılamaz hale gelen, herhangi bir gerekçeyle imha edilmesi gereken işlenmiş eşyalar ile bunların üretim, taşınma, saklanma ve kullanım süreçlerinde oluşan atıklar, ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf edilir.
 • Tebliğ hükümlerine aykırı olarak yapılan imalat, ithalat ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklamların veya herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtımların yapılması yasaktır.
 • Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 4703 sayılı Kanun, 6502 sayılı Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanır. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.

13 Mayıs 2018 tarihli ve 30420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.