İşverenlerce çalışanlarına yapılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkaka ilişkin ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasını öngören asgari çalışan sayısına ilişkin eşikler düşürülmüştür.

Bu kapsamda Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, Değişiklik Yönetmeliği 2016 Haziran ayının başında yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının “en az on olması halinde” çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, Yönetmelik kapsamında asgari çalışan sayısına ilişkin on olarak belirlenen eşik beş olarak değiştirilmiştir.

Başka bir deyişle 2016 Haziran ayının başından itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının “en az beş olması halinde” çalıştırdıkları işçiye yapacakları ücret veya prim vb. ödemeleri bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.