Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’inde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (“Tebliğ”), Maliye Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile katma değer vergisinden müstesna olma, tevkifat ve indirim gibi konularda ek düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığı için iade edilmeyecek olup ithalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme de yapılmayacaktır. Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenecek olup bu mükelleflerin mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır.
  • Ağaç ve orman ürünlerinin ithalatçıları veya 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmayacaktır. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.
  • Uluslararası kuruluşlara ek olarak bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşları; aşağıda sayılan hallerde katma değer vergisinden müstesna olup bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir:
  • Resmi kullanımları için bunlara yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,
  • Sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,
  • Bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası,
  • Yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.