• Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair 6655 Sayılı Kanun” (“Torba Kanun”) ile Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Yapılan tüm değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan esaslı değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

  •  Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasına eklenen z bendi uyarınca, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutulmuştur.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun bankalar ve aracı kurumların işlemlerinde yapılan vergi tevkifatına ilişkin Geçici 67. maddesinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2015 iken 31 Aralık 2020’e kadar uzatılmıştır.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 23. Maddesi’nde yapılan değişiklikle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan bilgisayar ve yazılım bağışları, 31 Aralık 2015 yerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.
  • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Geçici 1. maddesine göre üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde emeklilik taahhüt planlarında mevcut bulunan tutarlar 31 Aralık 2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabiliyordu. Yapılan değişiklikle bu süre 31 Aralık 2017’ye uzatılmıştır.
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde bazı kazanç ve iratların 31 Aralık 2020’ye iktisadi işletme oluşturmayacağı belirtilmiştir. Önceki düzenlemede bu süre 31 Aralık 2015’te sona eriyordu.

6655 Sayılı Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.