Damga vergisi yükümlülükleri ve noter harçlarına ilişkin önemli değişiklikleri içeren yasal düzenlemeleri (daha fazlası için bakınız) daha detaylı şekilde açıklayan ikincil mevzuat yayınlandı. Bu değişiklikler kapsamında, bundan böyle anonim ve limited şirketlerim pay devirlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Ayrıca bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan nispi vergiye tabi olanlardan ise sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi tahsil edilecektir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.60) (“Tebliğ”), 29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da bulunan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu doğrultuda, Kanun ve Tebliğ’de yer alan başlıca değişiklikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Anonim ve limited şirketler ile yatırım fonlarının pay devirlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.
  • Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin arttırılması halinde, artan bedele üzerinden tekrar damga vergisi alınmayacaktır. Ancak bedel dışında, sözleşmede işin değiştirilmesi halinde, değişiklik üzerinden damga vergisi alınacaktır.
  • Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan nispi vergiye tabi olanlardan ise sadece bir nüshası üzerinden damga vergisi tahsil edilecektir.
  • Asıl akit yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için nispi damga vergisi alınacaktır.
  • Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.
  • Damga vergisinden istisna olan kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır.
  • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmelerine de damga vergisi istisnası uygulanacaktır.
  •  Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisi alınmayacaktır.
  • Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütler ayrı bir kâğıtta düzenlenmedikçe ve başlı başına bir sözleşmenin konusunu oluşturmadıkça söz konusu taahhütlerden damga vergisi alınmayacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.