Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin 2018-32/45 numaralı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin   2021-32/62, 2021-32/64 ve 2021-32/65 sayılı tebliğler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tadil edilen Tebliğ kapsamında döviz ve kıymetli maden alım satımı için yetkili müesseselere (“Yetkili Müessese”) dair başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Yetkili Müesseselere 100 ABD doları ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin, T.C. kimlik veya pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını kayıt altına alma ve kimlik tespiti yapma yükümlülüğü getirilmiştir.
 • Yetkili Müesseselerin faaliyet gösterdikleri işyeri dışında herhangi bir gayrimenkul edinmesi yasaklanmıştır.
 • Her iki grup (A ve B) Yetkili Müessese’nin gerekli minimum ödenmiş sermaye miktarları artırılmıştır. A grubu Yetkili Müesseselerin ödenmiş sermayelerinin 10 milyon Türk lirasından, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin ise 5 milyon Türk lirasından az olamayacağı belirlenmiştir.
 • Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan Yetkili Müesseseler (A ve B Grubu) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sermayelerini yeni minimum sermayeye yükseltmekle mükelleftir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ilgili müesseselere en fazla 90 günlük ek süre verilecektir. Bu sürenin sonunda da yükümlülüklerini yerine getirmezlerse Yetkili Müesseselerin faaliyet izinleri başkaca uyarıya gerek olmaksızın iptal edilecektir.
 • Ayrıca Yetkili Müessesenin kurulabilmesi için, müessesenin yöneticilerinin ve müessesenin yönetiminde önemli rol oynayan kişilerin özellikle devlete karşı, vergi suçları veya yüz kızartıcı suçları işlememeleri şartı eklenmiştir.
 • Bakanlıktan faaliyet izni almış Yetkili Müesseselerin A grubundan B grubuna veya B grubundan A grubuna geçişleri Bakanlık iznine tabi kılınmıştır.
 • Yetkili Müesseselere düzenlemek zorunda oldukları belgeleri ve usulüne uygun tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir.
 • Yetkili Müesseselere gerçekleştirdikleri her işleme benzersiz işlem numarası verme yükümlülüğü getirilmiştir. Benzersiz işlem numarasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.
 • Yabancı para hesaplarının mutabakat işlemlerine ilişkin ekstreler yetkili müesseseler tarafından 8 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacaktır.
 • Yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kullanılamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecektir.
 • Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz ve/veya kâr payı işletilemeyecektir.
 • Yabancı para alım satım işlemlerinde Yetkili Müessese’ye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacaktır.
 • Yetkili Müesseselerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera ve görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurması zorunlu hâle getirilmiştir.
 • Kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle (değişiklik öncesi 6 ay) saklanması zorunlu hâle getirilmiştir.
 • Yetkili Müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle saklaması zorunludur.

Değişiklikler ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/62)

18 Kasım 2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64)

18 Kasım 2021 tarihli ve 31663 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/65)