Döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen firmalardan bilgi ve belge toplanmasına ilişkin olarak; kapsam dahilindeki firmalar, bildirim süreleri ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne (“Sistem”) kayıt şekli dahil bazı usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır.

Önem arz eden bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Bildirim yükümlülüğüne tabi olabilecek tüzel kişilerin kapsamı daraltılarak banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişileri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumları ile sınırlı tutulmuştur.
  • Bildirim sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, bildirimler, ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için söz konusu ayları takip eden birinci ayın değil ikinci ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. Ayrıca özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.
  • Sistem’e kayıt için elektronik imzanın yanı sıra, Sistem’de belirlenen güvenlik adımlarının izlenmesi yoluyla kayıt olma imkanı eklenmiştir.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sistem’e ilişkin bildirim ve denetim ile ilgili süreleri, destek hizmet kuruluşunu, bildirim usulünü, denetlenmesi gereken veri formu kalemlerini değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen firmalar için durumların gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkili kılınmıştır.

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Eylül 2018 tarihinde 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişikliklerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.