30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 74 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“CK”) ile Fiyat İstikrarı Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

Amaç

CK uyarınca Komite, fiyat istikrarına yönelik tehditleri belirleyerek eşgüdümlü maliye ve para politikaları ile fiyat kontrollerini yapılandırıp uygulamaya ve denetlemeye, ayrıca yurtiçi fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. (CK, madde 2)

KOMİTE ÜYELERİ

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,
 • Strateji ve Bütçe Başkanı,
 • Hazine ve Maliye Bakanı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
 • Tarım ve Orman Bakanı,
 • Ticaret Bakanı

Komite, gerekli gördüğü hallerde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini de toplantılarına davet edebilir. (CK, madde 2)

Komite, CBK kapsamında görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Belirlenen şekil ve süre içinde talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması zorunludur. (CK, madde 5)

GÖREV VE YETKİLERİ

 • Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözeterek fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.
 • Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve bu tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
 • Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. (CK, madde 3)

CK’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.