Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No:2016/26), (“Tebliğ”) 24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2015 yılı için verilecek destekleri ve uygulama esaslarını belirleyen Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’ni (No:2015/17) (“Mülga Tebliğ”) yürürlükten kaldıran Tebliğ, üreticiye sağlanan hayvancılık desteklerinde önceki tebliğe kıyasla değişiklikler öngörmekte ve 2016 yılı için hayvan ırklarına göre gruplanmış olarak verilecek destek tutarlarını belirlemektedir.

Tebliğ’de getirilen düzenlemeler ve üreticiye verilecek destekler ile Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık politikalarıyla paralel olarak,

  • Ülkedeki hayvancılık sektörünün geliştirilmesi.
  • Sektörde sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması.
  • Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi.
  • Hayvancılık sektörüne ilişkin tutulan kayıtların ve kayıt sistemlerinin güncel tutulması.
  • Belirlenen hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması.
  • Hayvan hastalıklarıyla mücadelede başarılı olunması için yerli üretici ve yetiştiricilerin desteklenmesi,amaçlanmaktadır.
  • Birçok farklı hayvan ırkına verilecek destek tutarları ayrıntılı olarak Tebliğ ile belirlenmekle birlikte, Mülga Tebliğ’den farklı olarak yeni Tebliğ’de buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla buzağı desteğinde artış yapılmıştır.
  • Bununla beraber, yine Mülga Tebliğ’den farklı olarak Tebliğ ile 2016 yılı destekleri bakımından etçi ırklara destek verilmeyeceği belirlenmiştir.

Tebliğ 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren olarak yürürlüğe girmişse de, Mülga Tebliğ’in yürürlük süresince üretici tarafından destek almak için yapılmış ve sonuçlanmamış başvurular yine Mülga Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Teblğ’in tam metnine bu link tıklayarak ulaşabilirsiniz.