Kamu İhale Kurulu kararları kapsamında sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları sonucunda yerine getirilecek esaslar düzenlendi. İlgili düzenleme, idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde uygulama alanı bulacak.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 29 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Tebliği uyarınca, Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda, idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde, idarece ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli sözleşmeye davet edilecek. Bu isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek idareye yazılı olarak başvurması durumunda ise mevcut sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme imzalanacak.

Söz konusu istekli tarafından (i) sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, (ii) süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya (iii) ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun belgelerin sunulmaması hallerinde ise mevcut yüklenici ile imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilecek.

Değişiklik Tebliği ile getirilen yenilik, ihale tarihine bakılmaksızın, 29 Haziran 2017 tarihinden itibaren uygulanacak.

Değişiklik Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.