Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 19 Haziran 2017 tarih ve 30101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, daha önce 22 Eylül 2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3) (“Mülga Tebliğ”) yürürlükten kaldırmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tebliğ ile sürdürülebilir turizm kapsamında, konaklama tesislerinin çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacına yönelik olarak çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ kapsam olarak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları içermekte ve Mülga Tebliğ’e nazaran kriter ve puanlama sisteminde güncellemeler yapmaktadır. Özellikle puanlama konusunda Türkiye il bazında altı farklı bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde yer alan tesisler için farklı ek puan uygulanması öngörülmüştür. Başvuru ve Bakanlıkça yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sürecinin ayrıntıları tebliğ ekinde yer alan form ve belgelerde yer almaktadır.

Değerlendirme sırasında dikkate alınacak kriterlerin ana başlıkları şu şekildedir:

  • İşletmelerin belli kapsam ve içerikte çevre yönetim politikası ve eylem planının olması,
  • İşletmelerin belli sertifika ve ödüllere sahip olması,
  • Tesisin çevreye duyarlı olarak düzenlenmesi,
  • Enerji ve su kullanımı ile atık yönetimi konularında belli nitelikleri taşıması.

Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmede asgari puanı alabilen işletmelere “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi”nin yanı sıra yeşil plaket de verileceği öngörülmüştür. Bu belgenin önemli bir diğer sonucu ise belge sahibi tesislere 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar uyarınca elektrik enerjisi desteği verilecek olmasıdır. Elektrik enerjisi desteği tutarı, ilgili turizm işletmesinin elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadardır. Destek ödemeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.