Kamu İhale Kurumu (“Kurum”), Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alım ihalelerinde uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitmiştir. Söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (“Tadil Yönetmelikleri”). Böylelikle, “teknolojik ürün deneyim belgesi” kapsamına “teknoloji geliştirme bölgeleri” de dâhil edilmiştir. Ayrıca hizmet alım ihalelerine ilişkin olarak Hizmet İşleri Genel Şartname ve Tip Sözleşme metinleri kapsamındaki çalışan sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler arttırılmıştır.

Tadil Yönetmelikleri ile gerçekleştirilen değişikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • “Teknolojik ürün deneyim belgesi” alabileceklerin kapsamı genişletilmiş ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yürütülen proje sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmetler bu kapsama dahil edilmiştir. Bu kapsamda, kamu kurumları, vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen ve bu bölgelerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri, rekabet öncesi iş birliği projeleri yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler bu kapsama dâhil edilmiştir.

Ayrıca, öz kaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bakanlıkça belirlenen ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen projeler de mal ve hizmet alım ihaleleri bakımından bu belgeye hak kazanabilecekler arasına dâhil edilmiştir.

Bu kapsamdaki değişiklikler, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Hizmet alımı ihalelerinde idare tarafından düzenlenecek olan Hizmet Alımlarına ait Tip Sözleşme metninde yüklenicinin çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları genişletilmiştir. Bu doğrultuda Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü kılınmış olup; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğuna bırakılmıştır.
  • Aynı şekilde, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde öngörülen değişiklikler uyarınca:
  • Yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştıramayacaktır.
  • Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacaktır.

Tadil Yönetmelikleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliklerin tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.