Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredilerin sınıflandırılması, bankaların krediler için ayırmaları gereken karşılıklar ve bankaların öz kaynakları hakkındaki düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. 22 Haziran 2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerin, bilhassa tüketici kredileri için uygulanan genel karşılık oranının düşürülmesi sonucu bankaların yıllık karını artırabileceği öngörülmektedir.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklar

Yeni düzenlemeler ile bankalara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na paralellik sağlanması kapsamında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TFRS 9 temel alınarak karşılık ayırma yükümlülüğü getirilmiştir. Yönetmelik uyarınca, bankalar kredileri risk bazlı olarak gruplandıracak ve iç politikalarını buna göre belirleyeceklerdir. Önceki düzenlemeden farklı olarak, bankaların ayırmaları gereken karşılık oranları her bir kredi sınıfı için belirlenen risk düzeyine göre farklı olacaktır. Belirlenen kredi sınıfları aşağıdaki şekildedir:

  • Birinci grup standart nitelikli krediler,
  • İkinci grup yakın izlemedeki krediler,
  • Üçüncü grup tahsil imkânı sınırlı krediler,
  • Dördüncü grup tahsili şüpheli krediler,
  • Beşinci grup zarar niteliğindeki krediler.

Donuk alacaklar, yeniden sınıflandırma ve yeniden yapılandırmaya ilişkin esasların ve usullerin de belirlendiği Yönetmelik ile TFRS 9’un uygulanacağı bankalar ile TFRS 9 uygulamayan bankalar için farklı karşılık oranları belirlenmiştir. TFRS 9’un uygulanacağı bankalar bakımından, TFRS 9 kapsamında olmayan krediler için karşılık ayırma zorunluluğu kaldırılmıştır. TFRS 9 uygulamayan bankalar için de genel ve özel karşılıklar ayrı ayrı belirlenmiştir.

1 Ocak 2018 tarihine dek, bankaların sistemlerini Yönetmelik ve TFRS 9 kapsamındaki karşılık oranlarına uygun hale getirmesi beklenmektedir. Aksi halde, bu geçişi sağlayamayan bankaların daha yüksek oranda karşılık ayırmaları gerekli olabilecektir.

Yönetmelik metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Belirlemeler

Özkaynak belirlenmesinde bankaların, ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirilecek olan ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 57. Maddesinde düzenlenen, gayrimenkul ve emtia üzerine işlemleri bakımından değişiklik yapılmıştır. Bu madde uyarınca, bankaların elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarılamayanların net defter değerleri ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirilecektir.

Yönetmelik metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

23 Ekim 2015 tarihli ve 20 Ocak 2016 tarihli Resmî Gazete ’de ile yayımlanan dizi değişikliklere ilişkin yazılarımıza bu linklerden ulaşabilirsiniz.