Maliye Bakanlığı tarafından katma değer vergisi istisnalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Söz konusu düzenlemeler kapsamında ayrıntıları belirlenen hususlardan en önemlileri şunlardır: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından varlıkların yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılacak sabit yatırımlar ile finansal kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri.

7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında, aşağıdaki katma değer vergisi istisnalarının uygulama ayrıntıları açıklanmaktadır:

  • Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri.
  • 6361 sayılı Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.
  • 6741 sayılıKanun uyarınca kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler.
  • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirimi.
  • 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere öngörülen, yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılacak sabit yatırımlar için KDV iadesi.
  • Tahvil ihracında tahvil teslimi ile birlikte tahvili satın alanlar tarafından verilen finansman hizmetinin karşılığı olan faiz/kupon ödemeleri.
  •  İlgili vergi dairesinden alınan istisna belgesi ve hammadde listesine dayanılarak gübre üretiminde kullanılacak hammaddelerin yurtiçinden alımı veya ithali.
  • 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ve hayvan yemi olarak kullanılan malların teslimi.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.