6 Nisan 2018 tarihinde 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile katma değer vergisine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Çeşitli KDV istisna ve indirimleri belirlenmiş, KDV indiriminde takvim yılı sınırı uzatılmış, fazla ve yersiz ödenen vergi iadesinin şartları düzenlenmiştir. Kanun ile getirilen düzenlemelerin aşamalı şekilde yürürlüğe girilmesi öngörülmüştür.

Kanun ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV konusu yeniden düzenlenmiştir. Böylece;
  • Arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, aynı şekilde müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılacaktır.
  • Bedel tespitinde müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen maliyet bedeli esasına göre belirlenen emsal bedel esas alınacaktır.
 • Fazla veya yersiz olarak hesaplanan ve Hazine’ye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecektir. İade için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek ve fazla ve yersiz hesaplanan vergi satıcı tarafından alıcıya verilecektir. Bu kapsamda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik ile KDV iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde bitirilmesi öngörülmüştür. İki ayı geçmemek üzere ek süre verilmesi de mümkündür.
 • İkinci el taşıt ve taşınmazların tesliminde KDV matrahına özel düzenleme getirilmiştir. Matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenecektir.
 • Ayrıca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, KDV indirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılının sonuna kadar kullanılabilirken KDV indirimi ilgili takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar yapılabilecektir.

Vergi İstisnaları

Farklı tarihlerde yürürlüğe girecek çeşitli vergi istisnaları getirilmiştir:

 • 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren;
  • Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler KDV ve ÖTV’den istisna tutulacaktır.
  • Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, yurt, bakımevi gibi yerlerin inşası için bağışta bulunanlara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulacaktır.
  • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancılara verilen belirli sağlık hizmetleri KDV’den istisna tutulacaktır.
  • Teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar için makine ve teçhizat alımları KDV’den istisna tutulacaktır.
  • Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi KDV’den istisna tutulacaktır.
 • 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulacaktır.

Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.