Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), farklı sektörlerden veri sorumlularına ilişkin üç yeni karar özeti yayımladı:

  • 2020/746 sayılı Karar Özeti: İşlenen kişisel verilere ilişkin bilgi talep etme hakkının söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığını belirtmiştir. Bu doğrultuda ses kaydı dökümlerinden oluşan verilerin, üçüncü kişilere ait kişisel verilerin çıkarılması veya maskelenmesi gibi önlemlerin de alınması suretiyle ilgili kişiye gönderilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına hükmetmiştir. Ayrıca veri sorumlusunun ilgili başvuruların yöneltilebileceği KEP adresi için gerekli düzenlemeleri yapması yönünde talimatlandırılmasına karar vermiştir.
  • 2020/769 sayılı Karar Özeti: Şikayet konusu veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) yürürlüğe girmesinden önceki bir dönemde gerçekleşmesi sebebiyle bu dönem için aydınlatma yükümlülüğü bulunmadığını belirtmiştir. Veri sorumlusu işverenin, çalışanlarına ilişkin özlük dosyalarını düzenlemesi kapsamındaki veri işleme faaliyetlerinde Kanun madde 5 anlamında kanunilik ve hukuki zorunluk gerekçelerinin bulunduğunu belirtmiştir.
  • 2020/755 sayılı Karar Özeti: Aidat borç bilgilerinin ev sahibinin isteği üzerine veri sorumlusu site yönetimi tarafından paylaşılmasında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22 doğrultusunda bir hakkın tesisi için zorunlu olma şartının bulunduğuna ve Kanun’a ihlal bulunmadığına karar vermiştir.