5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42/A-7 maddesi uyarınca eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri ile diğer mali hak sahipleri (“Hak Sahipleri”), telif haklarına dair toplu hak takibi yapan meslek birliklerine üye olarak telif haklarının takibini yapabilmektedirler.

Meslek birliklerine üye olunurken ilgili hak sahipleri tarafından verilecek yetki belgeleri ve esasları 4 Eylül 1986 tarihinde yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik (“Mülga Olacak Yönetmelik”) ile düzenlemiş olup, bahsi geçen yönetmeliği 1 Ocak 2021 tarihinde mülga ederek yürürlüğe girecek olan Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 7 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yönetmelik, toplu hak takibi bakımından esaslı yenilikler getirmektedir. Yönetmelik’te getirilen kimi esaslı yenilikler ve düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Hak Sahipleri meslek birliklerine üye olurken artık yetki belgesiyle mali haklarının takibi için münhasıran ve tam ruhsat olacak şekilde meslek birliklerine yetki vermek zorunda kılınmıştır.
  • Meslek birlikleri üyelerinin mali haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkilidir. Yetki süresi Mülga Olacak Yönetmelikle aynı doğrultuda beş yıldan kısa olamaz ve bir yıl önce noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus yenilenecektir. Meslek birliklerinin hak takibi yetkisi Hak Sahipleri’ne ait tüm alenileşmiş eserleri kapsayacak şekilde düzenlenmekle beraber bu kapsamda esas alınacak hususun Hak Sahipleri’nin meslek birliklerince belirlenen yöntemle yapılan bildirimler olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince belirlenecek yöntemle bildirmeyi de yetki belgesinde taahhüt etmektedir.
  • Yetki belgesine konu mali hakların Mülga Olacak Yönetmelik’le aynı doğrultuda yetki belgesi içerisinde tek tek belirtilmesi gerekmektedir.
  • Meslek birliği üyesi Hak Sahipleri’nin yetki belgesine konu hakkı başka kişilere kullandırması yalnızca üyesi olduğu meslek birliğinin izniyle mümkün olacaktır.
  • Meslek birliklerinin yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları temsilcilik sözleşmeleri de yetki belgesi olarak kabul edilecektir.
  • Her meslek birliği kendi tip yetki belgesini hazırlayacaktır.

Yürürlük tarihi itibariyle meslek birliği üyesi olup, meslek birliğine üye Hak Sahipleri en geç altı ay içinde Yönetmeliğe uygun yetki belgesini vermek zorundadır. Yürürlük tarihi itibariyle geçerli olan yetki belgeleri ise süreleri dolmamış olsa dahi 1 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülecek olan Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir.