Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatta değişiklikler yapan Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (hep birlikte “Yönetmelikler”) 5 Kasım 2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikler ile getirilen değişiklikler 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelikler özelinde yapılan esaslı değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin garanti belgesi düzenleme zorunluluğunu düzenleyen maddesine getirilen değişiklik ile, düzenlenen garanti belgesinin açık, anlaşılır, sade ve okunabilir olması zorunluluğu vurgulanmıştır.
  • Garanti belgesinin tüketiciye yazılı olarak verilmesinin yanı sıra, kalıcı veri sağlayıcısı ile verilebileceği öngörülmüştür.
  • Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgileri düzenleyen hükme iki yeni fıkra eklenmiştir. Buna göre mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde, garanti belgesinde normalde bulunması zorunlu olan satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, fatura tarih ve sayısı, malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri bilgilerinin bulunması zorunlu değildir. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınacaktır. Yönetmeliğe yapılan diğer ekleme ile de garanti belgesinin kalıcı veri sağlayıcısı ile verilmesi durumunda imza ve kaşe şartının aranmayacağı öngörülmüştür.
  • Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin ekinde yer alan ve garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünler listesi güncellenmiştir.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Değişiklik ile malın tüketiciden teslim alındığına dair belge ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebileceği öngörülmüştür ancak tüketicinin talep etmesi hâlinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesinin zorunlu olacağı düzenlenmiştir. Aynı zamanda bahsi geçen belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketicinin onayının alınması gerektiği ve onayı, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabileceği belirlenmiştir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda tüketicinin imzasının aranmayacağı da düzenlenmiştir.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile, tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılması gerekeceği belirtilmiştir.
  • Yönetmelik ile tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alması gereken bilgilere aşağıdaki bilgiler de eklenmiştir:
  1. Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi
  2. Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi

Ayrıca, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde “tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam” olarak tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı, diğer Yönetmelikler’e de dahil edilerek, yazılı fiziksel belgelere alternatif yöntemler sunulmuştur.

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.