3213 sayılı Maden Kanunu’nda (“Maden Kanunu”) idari para cezalarının değiştirilmesi, lisans bedellerinin artırılması, çakışan alanlara dair düzenlemeler ve görünür rezerv hakkı ile bu hakkın tesciline dair düzenlemeler başta olmak üzere, birtakım değişiklikler yapıldı. 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun, 28 Şubat 2019’da 30700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Maden Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Görünür rezerv geliştirme hakkı kavramı tanımlanmış olup, bu hak maden siciline şerh edilebilecektir. Ayrıca buluculuk hakkının da maden siciline şerh edilebileceği düzenlenmiştir.
 • Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler dışındaki faaliyetler ve/veya tesisler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni olmaksızın hiçbir surette işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemeyecektir.
 • Aşağıdaki durumlarda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınacaktır.
  • Kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait yatırımların birbirlerini engellemesi
  • Maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi
  • Yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine karar verebilecektir.

 • Ruhsatın temdit edilmesi halinde, madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için verilmiş bütün izinler temdit süresi sonuna kadar hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılacaktır.
 • Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması ve birleştirmeye konu tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta birleştirilebilecektir.
 • Maden teşvik tedbirleri kapsamında düzenleme yapılarak, V. Grup (c) bendi madenlerden altın, gümüş ve platin için devlet hakkının %40’ının alınmayacağı düzenlenmiştir.
 • Madencilik faaliyetleri kapsamında ruhsat sahipleri ve teknik elemanlar tarafından sunulan raporların hatalı veya eksik olması halinde, idari para cezasına ek olarak beyanlardaki hata ve noksanlıklar düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetleri durdurulacaktır.
 • Teknik elemanlar ve daimi nezaretçiler için, yanlış beyanda bulunmaları halinde uygulanan geçici hak mahrumiyeti cezalarına ek olarak, idari para cezası uygulaması getirilmiştir.
 • Genel olarak, ihlalin niteliği ve tekrarı da göz önünde bulundurularak Maden Kanunu hükümlerinin ihlali halinde uygulanan idari para cezalarının miktarlarında artışa gidilmiş, ayrıca ihlal olarak kabul edilen hallerin kapsamı genişletilmiştir.
 • Ruhsat sahiplerinin Maden Kanunu kapsamındaki taleplerinin (ruhsat devri, rödovans sözleşmesi, izin alanı değişikliği, ruhsat birleştirme vb.) dikkate alınması için aşağıdaki hususların aranacağı düzenlenmiştir:
 • Aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin bulunması,
 • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında kamu borcunun bulunmaması,
 • Ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve devlet hakkı borcu olmaması,
 • Gerekli ise daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması,
 • Yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması.

28 Şubat 2019’da 30700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ilgili değişiklikleri getiren “Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a bu linkten ulaşabilirsiniz.