Türkiye’de sermaye şirketlerinin öz kaynak kullanımını teşvik etmek ve sermaye yapılarını güçlendirmek için nakit sermaye artışlarına ilişkin kurumlar vergisi teşviki uygulanabilmesi amacıyla ikincil mevzuatta düzenleme yapıldı. Kurumlar vergisi teşviki Temmuz 2015’te gerçekleştirilen kanun değişiklikleri ile getirilmişti (değişikliğe dair daha fazla bilgi). Teşvikin kapsamı, sınırları, uygulanacak indirimin usul ve esaslarını belirleyen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9) (“Tebliğ”) ise 4 Mart 2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

 • ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, veya
 • yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları veya 01.07.2015 tarihinden itibaren kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı esas alınacaktır.

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür.

Bu indirim uygulamasında;

 • Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları,
 • Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
 • Hisse senedi, tahvil, bono gibi kıymetlerin konulmasıyla gerçekleşen sermaye artışları,
 • Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları

dikkate alınmayacaktır.

Ek olarak, gelirlerinin %25 veya daha fazlası pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri ve aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklık ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri de teşvikten yararlanamayacaktır.

Ayrıca, sermaye şirketlerinde;

 • Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında,
 • Arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında,
 • 03.2015 ile 01.07.2015 tarihleri arasında sermaye azaltımına giden şirketlerde azaltılan miktara tekabül eden miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında

indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.