Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından 5 Mart 2016 tarihli ve 29644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile varlık yönetim şirketlerinin kuruluşu, faaliyet alanı, faaliyet izni, ana sözleşme değişikliği, hisse devri, kurumsal yönetimi ile bilgi sistemine ilişkin usul ve esaslarda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca Yönetmelik’te yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş şartlarından biri olan asgari ödenmiş sermaye miktarı 10.000.000 Türk Lirasından 20.000.000 Türk Lirası’na çıkartılmıştır. Varlık yönetim şirketleri bu asgari sermaye şartına 31 Aralık 2017 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.
  • Kuruluş ve faaliyet izni kapsamında yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir mercii ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi halinde, bu durumun ilgili ülkenin yetkili merciilerinden alınacak bir belge ile Kurum’a belgelenmesi zorunludur. Bu belgelendirme yapılamazsa, söz konusu gerçek veya tüzel kişi, belgelendirmenin yapılamayacağına dair yazılı beyanda bulunmalıdır.
  • Yönetmelik’e yeni eklenen madde uyarınca, Kurum’ca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği hususları incelenip durumları uygun görülenlere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (“Kurul”) faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
  • Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünün el değiştirmesi ile bu kapsam dâhilinde yeni imtiyazlı pay ihracı, mevcut paylar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa hakkı tesisi de Kurulu’un iznine tâbi tutulmuştur. Diğer yandan, intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri Kurul iznine tâbi olmaktan çıkarılmıştır.
  • Varlık yönetim şirketi genel müdür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim süreleri 7 günden bir aya çıkartılmış ve bildirimlere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.
  • Varlık yönetim şirketlerinin iç kontrol sistemleri ile bilgi sistemlerinin tesisi ve risk yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Varlık yönetim şirketleri durumlarını 31 Aralık 2016 tarihine kadar bu düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uygun hale getirmek zorundadır.
  • Varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanlarının kapsamına ilişkin çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
  • Yönetmelik’e yeni eklenen madde uyarınca, varlık yönetim şirketleri, şekil ve kapsamı Kurum’ca belirlenen mali tablolar ve istatistiki bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle Kurum’a göndermek zorundadır.
  •  Faaliyet izinlerinin iptaline yol açacak sebepler sayıca çoğaltılmış ve varlık yönetim şirketine Kurum tarafından durumunu düzeltmesi için verilen üç aylık süre içerisinde de durumun düzeltilmemesi halinde, faaliyet izni derhal iptal edilmeyerek, belirli kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle iptal Kurum’un takdirine tâbi tutulmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.