21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilan edilen ve daha sonra 90 gün daha uzatılan olağanüstü hal kapsamında hem şirketleri hem de kamu kurumlarını ilgilendiren çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda son düzenlemeler yabancı para cinsinden olan bazı alacakların Türk Lirası olarak tahsil edilebilmesine, muvazaalı sayılacak devir işlemlerine, özel sektör istihdamına ilişkin destek ödemesine ve gelir vergisi desteğine yöneliktir.

KHKlar ile getirilen son değişiklik ve önlemler aşağıdaki gibidir:

 • 683 sayılı KHK’da belirtilen ve aşağıda sayılan kuruluşlar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilecektir:
  • 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
  • 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar,
  • 24 Kasım1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar,
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar.
 • 686 sayılı KHK ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na eklenen 133. madde uyarınca, kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten 7 Şubat 2017 tarihine kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılacak ve ticaret sicilinden resen terkin edilecektir.
 • 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Fonu Kanunu’na eklenen geçici 17. maddede sigorta primi teşviki, geçici 18. maddede ise gelir vergisi teşviki düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için sigorta primi ve gelir vergisi desteği sağlanacaktır. Desteklerden faydalanabilmek için diğer şartların yanında istihdamın İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından yapılması gerekmektedir.
  • Sigorta prim teşvikinde, günlük 22,22 TL ücret desteği verilecek ve bu tutar işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak sosyal güvenlik primlerinden mahsup edilecektir.
  • Gelir vergisinde ise işveren, teşvik kapsamında alacağı işçinin asgari geçim indirimi dışında kalan gelir vergisini ödemeyecektir.
 • 687 sayılı KHK ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesine eklenen fıkra ile bankacılık mevzuatıyla, bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçu olmaktan çıkartılmıştır.

KHKların tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: