Ortak kontrole tâbi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen konuya ilişkin olan muhasebeleştirme esasları revize edilmiştir. Revize muhasebe standartları, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri içinde gerçekleşen ortak kontrole tâbi işletme birleşmelerinde uygulanacaktır.

Bu kapsamda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nca (“Kurul”) 2018-1 sayılı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararı (“İlke Kararı”) alınmıştır.

İlke Karar ile 21 Temmuz 2013 tarihli 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı Ek-1’de yer alan “Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” konulu ilke kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

İlke Kararı, 17 Ekim 2018 tarih ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, İlke Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.