Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) çimento sektörüne yönelik olarak yürüttüğü sektör araştırmasının sonuç raporu (“Rapor”) yayımlanmıştır. Rapor’da firma ve müşteri bazındaki mikro verilerden yola çıkılarak birçok farklı kırılımda, sektördeki pazar yapısı ve firma davranışlarının uzun dönemli ve bütüncül görünümünü ortaya koyacak bir rekabet analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

Rapor iki bölümden oluşmaktadır:

Çimento Sektörü ve Rekabet Kurumu Tecrübesi

Bu bölüm altında, günümüze kadar soruşturma dosyalarında Kurul tarafından yapılan analizlere etki eden sektörel özellik ve sorunlar, Dönemsel Pazar Yapısı, “Maverick” (Oyun Bozan) Firmanın Çimento Piyasasına Etkisi, Dikey Bütünleşme & Hazır Beton Pazarlarının Manipülasyonu, Müşteri Paylaşımı ve Olağan Dışı Fiyat Haraketleri ve Piyasaya Yeni Girişler ve Giriş Engelleri başlıkları altında ortaya koyulmuştur.

Çimento Sektörü İktisadi Analizi

İstatistiki Analizler

Bu bölümde öncelikle Türkiye geneli, şehir, teşebbüsler, ürünler ve müşteri türleri, ve müşteriler olmak üzere beş farklı başlık altında sektöre ilişkin istatistiki analizler yapılmıştır.

Fiyat-Maliyet-Talep Analizi

Genel olarak, fiyat değişimlerinin daha çok geçmiş dönem fiyat değişimlerinden etkilendiği, fiyat ve maliyet değişimleri arasında hem uzun dönemde hem de kısa dönemde net bir ilişki gözlemlemenin ise mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bir teşebbüsün çimento üretiminde kullandığı maliyetlerin azalması durumunda fiyatların da her zaman göreceli olarak azalmadığı, aksine artabildiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Birlikte Fiyatlama Davranışlarının Analizi

Ekonomik analizlerin incelenmesi neticesinde, çimento üreticilerinin genellikle Birlikte Kar Maksimizasyonu yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kuruma göre, fiyatlama davranışları, oligopolistik bağımlılık ve rasyonel tercihlerden kaynaklı olabildiği kadar, teşebbüsler arası uyumlu eylem ya da anlaşmadan da kaynaklanabilir.

Kurum, raporun Sonuç kısmında aşağıdaki çıkarımlarda bulunmuştur:

  • Geçmiş yıllarda alınan kararlar ile ortaya konulan rekabet sorunlarının altı bir kez daha çizilmiştir.
  • Pazar paylaşımı iddiaları bakımından, sektör, olması gereken rekabetçi düzeyin oldukça gerisindedir.
  • Pazar, bölgesel ve hatta il bazında yoğunlaşmalar sergilemektedir ve bu sebeple rekabetçi dinamikler etkin bir şekilde işlememektedir.

Pazar Analizinin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.