Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28 Ağustos 2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4631 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ana faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte destek hizmetleri alımı, söz konusu destek hizmetlerinin verilişi ve bu hizmetleri sunan destek hizmeti sağlayıcılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik yayım tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yönetmelik altında düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Hizmet Konuları: Yönetmelik kapsamında ve Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar uyarınca verilecek destek hizmetleri Yönetmelik Madde 4 altında sıralanmıştır. Yönetmelik, Madde 4 altında açıkça belirtilen hizmetler dışında, sigortacılık işinin özüyle ilgili olan ve münhasıran Sigortacılık Kanunu kapsamındaki kişi ve kuruluşlarca yapılması gereken faaliyetlerin destek hizmeti sağlayıcılarından temin edilmesini yasaklamıştır.
  • Hizmet alımına ilişkin genel esaslar: Destek hizmetlerinin alınması için takip edilmesi gereken prosedürler ve hizmet alımı esasları Yönetmelik Madde 5 altında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bunlardan dikkat çekici olanlar şunlardır;
    • Şirketler, destek hizmetini almadan önce, talep edildiğinde Hazine Müsteşarlığı’na (“Müsteşarlık”) ibraz edilmek üzere, alacakları hizmetten doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin asgari içeriği ve formatı Müsteşarlıkça belirlenecek raporu güvenli elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletir.
    • Yönetmelik kapsamında alınan destek hizmeti, bu hizmeti alanların mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
    • Yurtiçindeki yardım hizmetleri için destek hizmeti sağlayıcısının Türkiye’de kurulmuş olması gereklidir.
  • Destek hizmeti sağlayıcılarına ilişkin esaslar: Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların, talep edilen hizmetleri gerçekleştirebilecek organizasyon yapısına, teknik donanıma, eğitimli insan kaynağına, yeterli bilgi ile deneyime sahip olması ve son 5 yılda, yurt içinde veya yurt dışında yetkili makamlarca faaliyette bulunduğu alanla ilgili yetkilerinin iptal edilmemiş veya kısıtlanmamış olması gerekir. Yönetmelik uyarınca, destek hizmeti sunanların aynı zamanda destek hizmeti sundukları şirketle ilgili aracılık faaliyetinde bulunması yasaktır. Destek Hizmeti sağlayıcıları, Müsteşarlığın denetimine tabidir. Destek hizmeti sağlayıcıları ile yapılacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari unsurlar Yönetmelik Madde 8 altında düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik kapsamındaki hizmet konularında şirketler ile destek hizmeti sağlayıcıları arasında yapılan sözleşmeler Yönetmelik’in yayımı tarihinden (=28 Ağustos 2015) itibaren 1 yıl içinde Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.