Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31513 sayılı ve 16 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar, sözleşmenin konusuna dahil edilmediği sürece ek ürün ve hizmetlerden faydalanma konusunda zorlanamayacaktır.
 • Sigorta şirketleri ve sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri, sigorta sözleşmesinin asli edim borcunu oluşturan risk taşıma ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredemeyecektir. Reasürans sözleşmeleri bu yasağın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde olduğu gibi konusu, karşı tarafın zararının giderilmesi yerine, bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler ve ihtiyari garanti kapsamında verilen taahhütler -bir bedel karşılığında yapılıyor olsa bile- sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmeyecektir.

 • Yönetmelik kapsamında tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerine dair hususlar da düzenlenmiştir:
 • Sigorta sözleşmelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya hediye edilmesi durumunda söz konusu sigorta ürününün prim tutarı herhangi bir ad altında tüketiciden tahsil edilemeyecektir. Söz konusu primin herhangi bir ad altında tüketiciden tahsil edilmesi Sigortacılık Kanunu kapsamında yetkisiz aracılık olarak değerlendirilecek ve cezai sorumluluk gündeme gelecektir.
 • Sigorta sözleşmesinin yapılmasına esas teşkil eden sözleşmede sigorta teminatını veren şirketin ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının sigorta şirketi tarafından ödeneceğinin açıkça belirtilmesi zorunlu tutulmuştur.
 • Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri kapsamında sigorta ettirenin tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunması ve tüketici ile yapılan sözleşmelerde bu yönde ifadelere yer vermesi yasaklanmıştır.
 • Tüketicinin işlemleriyle bağlantılı olarak sağlanan ihtiyari garanti kapsamındaki taahhütler, bir bedel karşılığında yapılıyor olsa dahi sigorta sözleşmesi olarak nitelendirilemeyecektir. Bununla birlikte, malın veya herhangi bir aksamının garanti belgesi kapsamı dışında değişimi, onarımı veya bedel iadesi gibi sigortacılık kapsamındaki risklerden doğan zararın tazminine yönelik işlemler sigortacılık faaliyeti kapsamında sayılmıştır.
 • Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri kapsamında sigorta ettirenin sigorta şirketinden veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketinden ücret, komisyon veya benzeri menfaat temin edemeyeceği ve kendisi ile bu şirketler arasındaki hukuki ilişki nedeniyle bu şirketlere prim sağlamak amacıyla tüketici lehine sigorta sözleşmesi akdedemeyeceği düzenlenmiştir.
 • Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri kapsamında sigorta şirketlerinin poliçe verme yükümlülüğü bulunduğu belirtilerek poliçenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile de verilebileceği düzenlenmiştir.
 • Bilgisayar ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak,
 1. Sigortanın, satılan mal veya hizmetin tamamlayıcısı olması ve yukarıda sayılan cihazlarla birlikte veya satıştan sonra aynı cihazla bağlantılı olarak alınması,
 2. Sigortaya ilişkin yıllık primin, 3.000.-TL’nin Tüketici Fiyat Endeksinin her yıl sonunda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılması ile hesaplanacak tutarı geçmemesi.
 3. Uzatılmış garanti teminatı verilen sigortalar hariç teminat süresinin azami iki yıl olması,

şartlarının karşılanması halinde sağlanan sigortalar ve seyahat bileti alımına ilişkin sigortalar Yönetmelik kapsamında mal ve hizmet satımına ilişkin sigortalar olarak düzenlenmiştir.

 • Yetkili kuruluşların kendi elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, yukarıda belirtilen sigortalar dışında sigorta şirketleri ve sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamayacaktır. Bununla birlikte bu alanlara reklam ve ilan verilmesi mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda akdedilen sigorta sözleşmelerinde sigorta primi, sigorta şirketine aktarılmak üzere satılan mal ile birlikte tahsil edilebilecektir. Bu durumda sigorta priminin tutarının ödeme belgesinde ayrıca gösterilmesi zorunludur.
 • Seyahat bileti alım işlemlerine ilişkin sigortalar yolcu taşımacılığı hizmeti sunanların kendi internet sayfası veya mobil uygulaması üzerinden sunulabilecektir.
 • Sigortalıların uzaktan iletişim aracını bizzat kullanarak mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmelerinin esas olduğu belirtilerek yetkili kuruluş haricindeki gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta sözleşmesi akdedilmesine aracılık edilemeyeceği düzenlenmiştir.

İşbu Yönetmelik ile Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga Yönetmelik ile yürüten iş süreçlerinin 1 Eylül 2021 tarihine kadar işbu Yönetmelik ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.