8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

 • Markanın kısmi olarak yenilenmesi,
 • Marka başvurusunun kısmen veya tamamen geri çekilmesi,
 • Marka hakkından kısmen veya tamamen vazgeçilmesi,
 • İtirazın ve karara itirazın geri çekilmesi,
 • Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklardan vazgeçilmesi,
 • Tasarım hakkından vazgeçilmesi,
 • Koruma süresi sona eren çoklu tasarım başvurularında kısmi yenileme işlemi yapılabilmesi,
 • Patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi

 hallerinde;

 • Talepte bulunan marka sahibinin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesi veya bu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu,
 • Talepte bulunan marka sahibinin tüzel kişi olması halinde ise noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu

kaldırılmıştır.

Bunun yanı sıra, yine 8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

 • Entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin adresinin, unvanının veya nev’inin değişmesi halinde,
 • Entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan hakların başkasına devri için,
 • Entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun sicile kaydedilebilmesi için,
 • Entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisine ilişkin verilen lisansın sicile kaydedilebilmesi için,
 • Entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan hakların rehine konu olması halinde bu durumun sicile kaydedilebilmesi için,
 • Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin vekilinin talebi ile tescil belgesi sureti verilebilmesi için;

talep vekil tarafından yapılıyorsa vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca, entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sahibinin başvuru veya tescilden doğan hakkından vazgeçmesinin sicile kaydedilebilmesi için;

 • Talep eden hak sahibinin tüzel kişi olması durumunda imza sirkülerinin,
 • Talep eden hak sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesinin

sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e bu linkten, Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e bu linkten ulaşabilirsiniz.