Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim hükümleri tasarım faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Söz konusu hükümlerin uygulama alanına, Türkiye’deki (3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan) teknoloji merkezleri, araştırma ve geliştirme merkezleri ve tasarım merkezleri girmektedir. Yönetmelik, araştırma ve geliştirme projeleri ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvik hükümleri içermektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerlikte olmak üzere, 10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 5476 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik’te genel olarak;

  • Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler,
  • Tasarım sayılmayan faaliyetler,
  • Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı,
  •  Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları ve uygulanmasında izlenecek yöntem,
  • Gelir vergisi stopajı teşviki,
  • Sigorta primi desteği uygulaması,
  • Damga vergisi istisnası uygulaması,
  • Gümrük vergisi istisnası

Konularına ilişkin uygulama usul ve esaslarına yer verilmiştir.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.