Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği (“Tebliğ”) 10 Ekim 2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in düzenlenme amacı park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklar olan biyobozunur atıkların,

 • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
 • Maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterlerine ve
 • Biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünün kalite kriterlerine

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tebliğ, madde 2/(2) uyarınca;

 • Radyoaktif atıkları,
 • Atık suları,
 • Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,
 • 12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yönetilen hayvansal yan ürünleri,
 • Yakıt olarak kullanılabilen biyokütle ile tarım ve ormancılık ürünlerinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ancak asıl amacı bu maddenin üretimi olmayan ve TS EN 17225-1 standardını sağlayan maddeler veya malzemeler olarak tanımlanan yan ürünleri,

kapsamaz.

Tebliğ, biyobozunur atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, İl Müdürlüklerinin ve Mahalli İdarelerin görev ve yetkileri ile özel ve tüzel kişilerin ve işletmecilerin görev ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.

Tebliğ’in 10. ve 11. maddeleri atık işleme tesislerinin genel ve teknik özelliklerini, uyulması gereken standartları ve kriterleri belirlemektedir.

Tebliğ’in 12. maddesi biyobozunur atıkların işlenmesiyle elde edilen ürünlerin özelliklerinin belirlenmesinde uyulması zorunlu olan hususları düzenlemektedir. Biyobozunur atıkların işlenmesiyle elde edilen bu ürünlerin özelliklerinin belirlenmesinde;

 • Beslenen atığın özelliğine,
 • Atık işleme şartlarına,
 • Ürün kalite gerekliliklerine,

uyulması zorunludur.

Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce işletilmeye başlatılan mevcut tesislerin, bu Tebliğ’de öngörülen fiziksel koşullara bir yıl içerisinde, diğer düzenlemelere ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren uyum sağlamakla yükümlü oldukları Geçici Madde 1 ile düzenlenmiştir.

Tebliğ’in 14. maddesinde, bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari yaptırım düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler 2872 sayılı Kanunun 12 ve 20’nci maddeleri ile 4703 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde öngörülen idari para cezası müeyyideleri ile cezalandırılacaklardır.

Tebliğ metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.