2016-2019 yılları arasındaki döneme ilişkin Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (“Eylem Planı”) Yüksek Planlama Kurulu’nca onaylanmıştır. Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Eylem Planı güncel sektörel bilgiler içermekte ve ilgili dönemde yerel oyuncuların dünya pazarında daha rekabetçi bir güce ulaşmasını hedeflemektedir.

Eylem Planı 8 ana başlık içermektedir. Eylem Planı’nda sektörün mevcut esaslı sorunlarından yola çıkılarak 3 stratejik hedef belirlenmiştir.

Eylem Planı’nda yer alan ana başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Sektörün mevcut durumu
  • GZFT analizi ve sorun alanları
  • Vizyon, genel amaç, hedefler ve eylemler
  • Strateji ve eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Belgenin Onuncu Kalkınma Planı ile ilişkisi
  • Eylem Planı

Eylem Planı’nda stratejik hedefler;

  • Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak,
  • Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak,
  • Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler geliştirmek.

olarak tespit edilmiştir.

Eylem Planı ve onay kararı, 29672 sayılı Resmi Gazete’de 2 Nisan 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na bu linkten ulaşmak mümkündür.