Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar, tesis kurma izni, üretim- faaliyet izni ve proje değişikliği ile ilgili konularda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında yer alan başlıca hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üretim tesisi kurulmasında aranan bazı şartlar değiştirilmiş ve ek şartlar öngörülmüştür. Bu noktada;
  • Üretim tesisinde faaliyete başlamadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (“Bakanlık”) başvurularak çevre kirliliğini engellemek maksatlı alınacak izin ve önlemler bakımından Değişiklik Yönetmeliği kapsamlı yenilikler içermektedir.
  • Tesis yerinin şekli ile ilgili eklenen fıkra uyarınca, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında bulunan sigara üretim tesisleri için en az 10.000 metrekarelik, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için en az 1.000 metrekarelik kapalı alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile tesis kurma izni ile üretim ve faaliyet izinleri bakımından yapılan değişiklikler şu şekildedir;
  • Tütün mamulleri üretimiyle ilgili üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, tesis kurmak için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) izin başvurusunda bulunurlar. Başvurunun gereken şartları taşıması halinde başvurana Kurum tarafından Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Değişiklik Yönetmeliği, söz konusu belgenin geçerlilik süresini belgenin verilişinden itibaren üç yıl olarak belirlemiştir.
  • Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Kuruma başvururlar. Değişiklik Yönetmeliği bu kapsamda, üretim tesisi ile tesis dışındaki hammadde ve mamul ambarlarının ana giriş kısmında, yerden en az üç metre yükseklikte, rahatça görülüp okunabilecek şekilde, asgari firma unvanı ve logosu ile tesiste üretim kategorisinin, ambarlarda ambar adının yazılı olduğu tabelaya yer verilme yükümlülüğünü getirmiştir.
  • Söz konusu belgeleri alan üreticiler, belgelerin sağlanmasından sonra farklı kategorilerde tütün mamullerini aynı tesiste birlikte üretilebilmek için Kurum’dan izin almalıdır
 • Değişiklik Yönetmeliği, tütün mamulü üretiminde kullanılacak makinalara dair değişikliklerle ilgili ikili bir ayrıma gitmiştir.
  • İlk olarak, üretimde doğrudan kullanılan tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinden herhangi birinin ilavesi, başka yere nakli, başka firmaya devri, yurtdışına çıkarılması, imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede gerçekleşecek değişimler Kurum iznine bağlanmıştır.
  • Bu kapsamda olmayan makinalarla ilgili değişiklikler için ise Kurum’a bildirim yeterli görülmüştür.

Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlük tarihinden önce Kurum’dan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanların üretim tesisleri, bu Yönetmelik ile getirilen şartlara uygunluğun belirlenmesi için yürürlük tarihinden itibaren 90 gün içinde denetime tabi tutulur. Şartları sağlayanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi güncellenir. Kurum, şartları sağlamayan üreticilere uygun bulursa mevcut üretim tesisini bu Yönetmeliğe uygun hale getirebilmek için 31 Aralık 2016 tarihine kadar süre verir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.