Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”), İlk Derece Mahkemesi’nin direnme kararı karşısında “grup markası + X” formundaki bir marka başvurusu kapsamında karıştırılma ihtimalini değerlendirerek karar verdi. Söz konusu kararda grup markası ile beraber kullanılan ikincil marka niteliğindeki ürün adı kelime unsurunun da esaslı nitelik taşıdığı gerekçesiyle salt farklı grup markasının varlığının karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmayacağına hükmedildi.

Karara konu olayda davalı marka başvurusunu grup markasının yanı sıra ürün adı olarak kullanma amacında olduğu ikincil marka niteliğindeki kelime unsuru ile birleştirerek “grup markası + X” formunda gerçekleştirmiştir. Davalının marka başvurusunda kullanmakta olduğu X ibaresinin davacının tescil sahibi olduğu kelime markasına okunuş, yazılış ve kavramsal olarak benzediği somut olayda, davacı tescil sahibi olduğu 32. sınıfta gerçekleştirilen davalı marka başvurusuna itiraz etmiştir.

Sonraki başvuruda yer alan benzer kelime unsurunun markalar arasında karıştırılma ihtimali yarattığını iddia eden davacı tarafın yaptığı itiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) tarafından reddedilmiştir. İtirazın reddi sonrasında davacı dava açarak YİDK kararının iptali ve dava konusu markanın sicilden terkinini talep etmiştir.

Gerek TürkPatent gerekse başvuru sahibi davalı tarafından dava konusu başvuruda davalının grup markasına ek olarak ikincil marka niteliğindeki ürün adının ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve bu nedenle de markaların benzerliğinden bahsedilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddedilmesi gerektiği savunulmuştur.

İlk Derece Mahkemesi davalının marka başvurusu kapsamında davacının mesnet markalarına yakınlaşan bir benzerlik bulunmadığını, davacının iddiasının aksine dava konusu başvurudaki esas unsurun davalının grup markası olduğunu, ikinci kelimenin karıştırılma ihtimali teşkil etmediğini belirterek davayı reddetmiştir.

Karar davacı tarafından başvuruyu oluşturan ikinci kelime unsurunun tâli nitelikte olmadığı, esas unsur olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçeleriyle temyiz edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu kanaatine vararak İlk Derece Mahkemesi kararını bozmuştur.

İlk Derece Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına karşı önceki gerekçelerle direnmiştir. Direnme kararı, davacı tarafından temyiz edilmiş ve uyuşmazlık HGK’ya taşınmıştır.

HGK, kararında ikinci kelime unsurunun davacı markasının ikincil kelime unsuruna benzerliğini dikkate alarak ve her iki markada yer alan şemsiye markanın farklı olmasının da benzerliği ortadan kaldırmadığı gerekçeleri ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararı yönünde bir karar vererek, dava konusu başvuruda gerek davalının grup markasının gerekse de diğer kelime unsurunun aynı yazı karakterleri ve aynı boyutta yazıldığını ve her iki sözcüğün de markanın asli unsuru olduğunu vurgulayarak markaların aynı sınıfları kapsadığını da dikkate almak suretiyle davalı markasının karıştırılma ihtimali teşkil ettiğine hükmetmiştir.

Söz konusu HGK kararı “grup markası + X” şeklindeki kombinasyonlar arasındaki iltibas değerlendirilmelerinde dikkate alınan kıstaslar bakımından Türk marka hukuku pratiğindeki yaklaşımı gözler önüne sermektedir. Esasen grup markasının kullanımı halinde iltibasın var olmadığı yönündeki keskin bakış açısı yıllar içerisinde evrime uğramış; “grup markası + X” şeklindeki kombinasyonda yer alan grup markasının baskın unsur olduğu varsayımı ile ve X ibaresinin ayırt edici niteliğine göre karar verilmesi yaygın hale gelmişti. Ancak, bu kararla HGK’nın bu yaklaşımı da terk ederek genel itibariyle “grup markası + X” formunda oluşturulan markaların inceleme değerlendirilmesinde söz konusu X ibaresi hakkında ayırt edicilik ya da ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı yönünde bir inceleme yapmadan, grup markasının yanında kullanılan ikincil ibarenin markanın esas unsuru olduğu varsayımı ile iltibas değerlendirmesi yaptığı gözlemlenmektedir.

E 2017/73 K. 2017/1048 sayılı, 31.5.2017 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararına linkten ulaşabilirsiniz.