Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım 2017 tarih ve 2016/162 E., 2017/156 K. sayılı kararı ile Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilmesini Anayasa’ya uygun buldu.

İptal isteminde bulunan Bursa 7. Tüketici Mahkemesi, sadece tüketici aleyhine getirilen düzenlemenin satıcı ve hizmet sağlayıcılar ile tüketici arasında eşitsizliğe neden olduğunu, bu düzenleme nedeniyle tüketicilerin yüksek vekalet ücretleri ödemek zorunda kaldıklarını, bu durumun tüketicilerin hak aramaları konusunda isteksiz davranmalarına yol açtığını ve dolayısıyla bu düzenlemenin Anayasa’nın 2. ve 10. Maddelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle ilgili fıkranın iptalini talep etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan “sosyal hukuk devleti” ilkesinin, devletin her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözetmesi anlamına geldiğinin altına çizdikten sonra Anayasanın 10. Maddesinde öngörülen “kanun önünde eşitlik” ilkesinin, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmeyeceğini, bu düzenleme uyarınca aynı hukuki durumlarda bulunan kişilerin ayrım yapılmaksızın kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulması gerekeceğini, aynı hukuksal durumlara aynı, ayrı hukuksal durumlara farklı kurallar uygulanmasının eşitlik ilkesini zedelemeyeceğini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi devamla Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin, yargılama sonucu mahkemece belirlenen vekalet ücretinin maktu vekalet ücretinin altında kalamayacağına ilişkin 13. Maddesi hükmünün itiraza konu kural bakımından uygulama alanının bulunmadığını, bu nedenle de tüketici aleyhine hükmedilecek vekalet ücretlerinin herhangi bir sınırlama gözetilmeksizin nisbi tarife üzerinden ücretlendirildiğini belirtmiştir.

Bu açıklamalar ışığında Anayasa Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyetlerinin verdikleri kararlara karşı açılan iptal davalarında davalı konumunda olan tüketiciler ile bu davalarda davacı konumunda olan satıcı veya hizmet sağlayıcıların aynı hukuki durumda olmadıklarını, bu nedenle bu kişilere farklı kurallar uygulanmasının Anayasa’nın eşitlik kanun önünde eşitlik ilkesini zedelemediğini, maktu vekalet ücretinin altında kalma şartı olmaksızın nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesinin de tüketici lehine bir düzenleme olduğunu, bu düzenlemenin esasen tüketiciyi hak araması konusunda cesaretlendirdiğini, bu nedenle de itiraza konu düzenlemenin Anayasa’nın 2. Maddesinde düzenlenen sosyal hukuk devleti ilkesine, 10. Maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesine ve 172. Maddesinde düzenlenen tüketicilerin korunmasına ilişkin hükme aykırı olmadığına hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 8 Aralık 2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 15 Kasım 2017 tarihli ve 2016/162 E., 2017/156 K. sayılı kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.