Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde pay gruplarına ve gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatına ilişkin değişiklikler yapıldı.

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Finansal Raporlama Değişiklik Tebliği”) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Gayrimenkul Değişiklik Tebliği”), 6 Temmuz 2019 tarihinde 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal Raporlama Değişiklik Tebliği uyarınca,gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatının fiyat raporunda tespit edilen fiyat olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gayrimenkul Değişiklik Tebliği uyarınca;

  • Değişiklikten önce yalnızca, fondan alınan yönetim ücreti, portföy yönetim ücreti ve pazarlama satış dağıtım ücreti şeklinde bölünerek veya fona giriş-çıkış komisyonu uygulanmak suretiyle oluşması öngörülen farklı pay gruplarının,
  • bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle ve
  • katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırma amacıyla bir sınır belirtilmeksizin

gerçekleştirilmesi mümkün kılınmıştır.

  • Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek suretiyle, katılma payı alım satımının birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün kılınmıştır. Buna göre katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde katılma payı sahiplerine kurucu tarafından bildirilecektir.
  • Süresiz olarak kurulan fonlarda, kurucunun payın fonun katılma payı sayısının %50’sini aşmamak kaydıyla fon katılma paylarını kendi portföyüne alabilmesi imkânı ortadan kaldırılmıştır.
  • Pay gruplarına ilişkin genel esaslar, fon içtüzüğünde yer alması gereken asgari unsurlara eklenmiştir.
  • Varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslar, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslar Fon İhraç Belgesinde ve Yatırımcı Bilgi Formunda yer alması gereken asgari unsurlara eklenmiştir.

Finansal Raporlama Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.