Türkiye’de iflas erteleme rejimi zorlaştırdı. Kötü niyetli alacaklılar eski mevzuat düzenlemeleri ile mahkeme süreçlerini kullanarak alacaklılarını tehdit veya onlarla pazarlık ederek, alacaklıları alacaklarıyla ilgili olarak icra ve iflas yollarına başvurmaktan kötü niyetli olarak mahrum ediyordu. Ancak, getirilen yeni düzenlemeler ile bu alanda alacaklılar ile borçluların menfaatlerinin dengelenmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Değişiklikler 9 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte üç aylık Olağanüstü Hal süresince iflas erteleme başvurusu yapmak mümkün olmadığından Olağanüstü Halin sona ermesinden itibaren fiilen uygulanmaya başlanacak (daha fazla bilgi için tıklayınız).

6728 numaralı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Kanunu ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  •  Şirketlerin iflas ertelemeye başvururken sunması gereken bilgi ve belgeler detaylı olarak belirtilmiş ve bu bilgi ve belgelerin sunulmaması yahut iki haftalık kesin süre içerisinde tamamlanması halinde şirket borca batıksa derhal iflasına karar verileceği düzenlenmiştir.
  • İyileştirme projesinde, erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağının gösterilmesi gerekmektedir.
  • Alacaklılar, iflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde itiraz ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilir ve mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
  • İflas erteleme yargılaması sırasında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verilebilir.
  • Eskiden dört seneye kadar uzatılabilen iflas erteleme süresi artık yalnızca bir sene daha uzatılabilecektir.
  • Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir şirket, uzatma dâhil erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.
  • Mahkeme bir kayyımın ilgili görevler için yeterli olmadığı kanaatindeyse, şirkete birden fazla kayyım atayabilir.
  • Bir kayyım en fazla üç şirkete atanabilir.
  • Mahkemenin artık gerekli görmesi halinde kayyımı görevden alma ve yeni kayyım atama yetkisi bulunmaktadır.
  • Kayyımlar ise artık her üç aylık dönem sonu itibariyle şirketin projeye uygun iyileşme gösterip göstermediğini mahkemeye raporlamakla yükümüdür.

Bu linke tıklayarak Değişiklik Kanunu’nun tam metnine ulaşabilirsiniz.