Kayıp kaçak elektrik bedellerinin tüketicilerden tahsilini düzenleyen 4 Haziran 2016 tarihli 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (“Değişiklik Kanunu”) 13 maddesi için yapılan iptal başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dağıtım sistemine giren toplam enerji ile tüketicilere fatura edilen enerji arasındaki farkı ifade eden ve teknik ve teknik olmayan kayıp şeklinde de ifade edilen “kayıp-kaçak elektrik” bedellerinin tüketicilerden tahsiline imkan veren hükümler başta olmak üzere Değişiklik Kanunu’nda yer alan bazı maddeleriniptal edilmesi talebi ile 130 milletvekilinin ve çeşitli mahkemelerin başvurusu ile açılan iptal davası Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddeleri kapsamında yaptığı inceleme sonucunda iptali istenen maddelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına 28 Aralık 2017 tarih ve 2016/150 Esas sayılı kararı kapsamında (“Karar”), mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekmeyen konuların, kanuni dayanağı olmak kaydıyla idarenin düzenleyici işlemlerine bırakılabileceğinin altını çizerek hükmetti.

Değişiklik Kanunu’nda yer alan ve Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen diğer maddeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

  • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne, yurt dışında yapacağı arama ve araştırma faaliyetleriyle ilgili yurt dışında çalıştırılacak personelin niteliği ve ödenecek ücretlere ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmesine ilişkin ibare
  • Nükleer santral projelerinin, Kıyı Kanunu’nun ve Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un sınırlayıcı hükümlerinden istisna tutulmasına ilişkin ibare
  • Nükleer santral sahalarında yapılacak yapılarda, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile İmar Kanunu’nun fenni mesuliyete ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı ancak bu yapıların yapı denetiminin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip yapı denetimi kuruluşları tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin ibare
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyetine ve yapı ruhsatına ilişkin izinlerin verilmesinden önce, enerji üretim tesislerine ilişkin üretim lisanslarını verebileceğine ilişkin ibare
  • Kömür madenlerine ilişkin ruhsatların, rezerv kaybına neden olmayacak şekilde elektrik üretimine yönelik olmak üzere bakanlık onayıyla, ayrı ruhsatlara bağlanabileceğine ilişkin ibare
  • TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımlarının, Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacağına ilişkin ibare.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.