Anayasa Mahkemesi, 19 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) iptali istenen maddelerine ilişkin karar verdi. 2014/87 E., 2015/112 K. Sayılı ve 8 Aralık 2015 tarihli karara göre Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu gibi birçok Kanun’un Torba Kanun ile değiştirilen hükümleri Anayasa’ya uygun bulunarak iptal talepleri reddedildi.

Vergi Usul Kanunu’nun Torba Kanun ile değiştirilen 257. Maddesi uyarınca vergi mükelleflerinin ticari faaliyette bulunabilmesi için gereken barkod, pul, damga, kupür gibi etiket veya işaretlerin mükelleflere verilmesi, mükellefin vadesi geçmiş borcu olmaması şartına bağlanmıştır. Bu hükmün Anayasa’da da korunmakta olan özel teşebbüste bulunma hakkını sınırladığı gerekçesiyle iptali istenmiştir. Bahsi geçen madde kapsamında amme alacaklarına ilişkin hangi tutarda bu zorunluluğun aranmayacağı hususunun Maliye Bakanlığı’nın yetki alanına bırakılması yasama yetkisinin devri anlamına geldiği gerekçesiyle iptal talebine konu olmuştur. Anayasa Mahkemesi, iptal talebini, hükümlerin Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

Yine Torba Kanun ile değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nun 38. Maddesi, aşırı düşük tekliflere ilişkin kriterlerin belirlenmesini ihale komisyonlarına bırakmaktadır. İhale komisyonlarının keyfiyetine kalan belirleme yetkisinin Anayasa’ya aykırılık oluşturacağı gerekçesiyle iptal edilmesi istenmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu iptal talebini de Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

Torba Yasa ile Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 30. Maddesine eklenen fıkra ile başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olanların atama tarihi itibariyle bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilecekleri öngörülmüştür. Bu hüküm ile yasal atamalarda eşitsizlik olacağı, siyasal iktidarın atamalarda taraflı davranabileceği, kazanılmış haklara zarar vereceği gerekçesiyle iptali istenmiştir. Anayasa Mahkemesi düzenlenen hükmün taraflı olmadığı, eşitsizlik yaratmadığı gerekçesiyle iptal talebini reddetmiştir.

Torba yasa ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un değişen özellikle erişimin engellenmesi ile ilgili bazı hükümlerinin demokratik toplumun gereklerini yerine getirmediği, özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği, bu sebeplerden Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptali istenmiştir. Anayasa Mahkemesi torba yasa ile getirilen hükümleri yerinde bularak, Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğini belirtmek suretiyle iptal talebini reddetmiştir.

Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.