Eserlerin çoğaltılmış kopyalarının piyasaya arzı ve taklit ile mücadele için eserlerin üzerinde yer alması gereken özel bir güvenlik etiketi olan bandrolün uygulama esasları hakkındaki yönetmelik değişti.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 14 Ocak 2021 tarih ve 31364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile bandrol başvuru belgeleri sadeleştirilirken, bandrol uygulaması ve denetimleri etkinliklerini arttırarak, taklitle mücadelenin etkin hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılmalıdır.
  • Bandrol başvurusu hak sahipleri tarafından, hak sahibi olduklarına ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütname ibraz edilmesi gerekmemektedir. Bu belgelere ilgili eser kategorilerine göre düzenlemede belirtilen ek belgeler eklenecektir.
  • Bandroller Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından bastırılır. Bandrollerin türü ve özellikleri Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve her türdeki bandrol satışı Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir.
  • Bandrol başvurusunda talep edilen bandrol sayısı, çoğaltım adedinden eksik veya fazla olamaz. Ayrılmaz bir bütün teşkil eden ve aynı anda ticarileştirilen eserler için tek bir bandrol alınması uygulaması kaldırılmıştır.
  • Tespit edildiği materyale bakılmaksızın bilgisayar oyunlarının, sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tabi olacağı açıkça belirtilmiştir.
  • İl denetim komisyonlarına bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak re’sen veya ihbar üzerine denetim yapabilme ve alt komisyon oluşturabilme yetkileri tanınmış, denetim komisyonlarının işlevi ve yapısı hakkında da düzenlemeler getirilmiştir.
  • Denetimlerde, suça ve suç eşyasına ilişkin koruma tedbirlerine gerek duyulması halinde, kolluk görevlilerinin Ceza Muhakemeleri Kanun’undaki ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri kapsamındaki yetkilerini kullanabileceği açıkça düzenlenmiştir.
  • Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal, Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilebilecektir. Failin tespit edilememesi halinde, numune alınmasına ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, materyal Suç Eşyası Yönetmeliği’nde öngörülen kriterler aranmaksızın imha edilecektir.
  • Yayma hakkının devralınması suretiyle yurtdışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar ile, baskı adedi yüzden fazla olmamak koşuluyla kullanıcı talebine özel olarak çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilecektir. Ancak toplu olarak bandrol alanların bu bandrolleri, hangi yayınlarda kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekmekte olup, bildirimde bulunmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların çoğaltımını yapan yerler için kendilerine teslim edilen bandrolleri, bandrol talep formu ve taahhütnameye konu esere ve belirtilen seri aralığına uygun şekilde yapıştırma yükümlülüğü de getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.