Borçlanma aracı sahiplerinin, kurul oluşturmak (“BASK”) suretiyle ihraççılarla temerrüt koşullarının yanı sıra ilgili aracın yapılandırılma şartlarını müzakere etme hakkını düzenleyen Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (“Tebliğ”) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 31241 sayılı ve 11 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ihraççılara borçlanma araçlarına ilişkin belirli işlemleri yapmadan önce bu kurulların onayını alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Tebliğ, “Tertip BASK” ve “Genel BASK” olmak üzere iki farklı BASK öngörmüştür. Tertip BASK’lar, ihraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinden, “Genel BASK” ise ihraççı tarafından ihraç edilen, hangi tertipte ihraç edildiklerine bakılmaksızın tüm borçlanma araçları (teminatlı borçlanma araçlarına sahip olanlar hariç) sahiplerinden oluşmaktadır.

Tebliğ uyarınca, izahnamede/ihraç belgesinde öngörülen temel şartlar, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek şekilde ancak Tertip BASK’ın bu değişikliği onaylaması şartıyla değiştirilebilir. Onay için, ilgili tertibin tedavülde bulunan nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu aranır, ancak ilgili izahname/ihraç belgesinde daha katı bir karar nisabı öngörülebilir. Tertip BASK’ın kararı, ihraççının yönetim kurulunun onayını takiben yürürlüğe girer.

Tertip BASK kararının menfaatlerini olumsuz etkilediğini düşünen yatırımcılar, Genel BASK talebinde bulunabilirler. Ancak, böyle bir toplantıya çağrıda bulunmak için, Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediğini öne sürenler, ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının yüzde 20’si tutarında borçlanma araçlarına sahip olmalıdır. Kararlar, sahibinin Genel BASK’a katılmasına imkân sağlayan tedavüldeki araçların nominal bedelinin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

BASK toplantıları hem fiziksel hem de elektronik toplantılar şeklinde gerçekleştirilebilir. Kararların toplantısız olarak da verilmesi mümkündür, ancak bu durumda olası kararın borçlanma aracı sahipleri arasında (fiziksel veya elektronik olarak) dolaştırılması ve yetkili kişilerin imzalarının alınması gerekmektedir. Ancak, payları borsaya kote edilmiş olan veya borçlanma araçlarını halka arz yoluyla satan ihraççıların, borçlanma aracı sahiplerinin elektronik ortamda da erişebilecekleri fiziki toplantılar yapmaları gerekmektedir.

Tebliğ’in diğer önemli noktaları şöyle özetlenebilir:

  • İhraççıların ve / veya ilişkili tarafların sahip olduğu borçlanma araçları oy hakkı vermez ve nisap belirlenirken dikkate alınmaz.
  • İzahname veya ihraç belgesi, birtakım bazı kararların yürürlüğe girmesi BASK onayını bir ön koşul olarak öngörebilir.
  • Teminatlı borçlanma aracı sahipleri, ancak ilgili gündemin menfaatlerini etkileme potansiyelini haiz olması halinde BASK’lara katılabilirler. Buna ek olarak, teminatlı borçlanma aracı sahipleri kendi BASK’larını oluşturabillir.
  • Türkiye Cumhuriyeti dışında ihraç edilen borçlanma araçları, Tebliğ hükümlerinin bu tür araçlara uygulanmaması sebebiyle anlatılan şartlarla bağlı değildir.
  • Bir borçlanma aracının yapılandırılmasına ilişkin olarak BASK’ın onayının ardından, ihraççı aleyhindeki tüm icra takibi, ihtiyati tedbirler ve hacizler otomatik olarak durur.

Tebliğ’in tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.