16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile elektronik izin sisteminin kurulmasına ve kullanım alanlarına, çevre izin ve lisans belgelerinin yenilenmesine, iptaline, değişiklik yapılmasına ve başvuru süreçlerine ilişkin birçok maddede değişikliğe gidildi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren çevrimiçi bir sistem olan E-izin sistemi ve sistemin kullanım alanları düzenlendi. Değişiklikle birlikte, yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda E-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilecek; geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri yine E-izin sistemi üzerinden düzenlenecektir.
  • Çevre izin ve lisans belgelerinin geçerlilik süresi sonunda yapılacak yenileme başvurularında, Sıfır Atık Yönetmeliği’ndeki yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu, Çevresel Etki Değerlendirme kararı gibi ek bilgi ve belge sunma yükümlülükleri eklendi.
  • Çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi içerisinde olmasına rağmen işletmede meydana gelen ve ilgili belgelerin yenilenmesini gerektiren değişikliklerin kapsamı genişletildi.
  • Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan işletmelerin, sahibinin/ortaklık yapısının değişmesi veya işletmenin kiralanması durumunda, değişiklik sebebiyle idareye başvurma zorunluluğu kaldırıldı. Değişiklikle birlikte, işletmenin işletme unvanı ve vergi numarasının değişmesi hâlinde, çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile idareye başvuru zorunluluğu getirildi. Sadece işletme sahibinin veya ortaklık yapısının değişmesi hâlinde ise ilgili işletmelere idarenin talep etmesi durumunda sunulmak üzere değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeleri işletmede saklama zorunluluğu getirildi.
  • Yangın, sel, deprem gibi durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verme zorunluluğu getirildi. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde işletmenin (i) mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir veya (ii) çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği yeniden değerlendirilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa (i) geçici faaliyet belgesi veya (ii) çevre izin lisans belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.
  • İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun düzeltilmesi için yetkili merci tarafından işletmeye verilen bir yıllık süre içerisinde, uygunsuzluk giderilene kadar tesislerin atık alımı yapamayacağı ve atık işleme faaliyetinde bulunamayacağı düzenlenmiştir.
  • Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi almış işletmelerin herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda, söz konusu durumu idareye bildirme zorunluluğuna ilişkin üç aylık süre kaldırıldı. Derhal bildirimde bulunmayan işletmelere ilişkin idari para cezası uygulanacağına yönelik düzenleme eklendi.
  • Faaliyette bulunabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izin ve lisansı alması gereken “Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyden olan işletmeler” listesi ile faaliyette bulunabilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden çevre izin ve lisansı alması gereken “çevreye kirletici etkisi olan işletmeler” listesinde yer alan işletmelerde ve faaliyet alanlarında değişiklik yapıldı.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.