Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doğalgaz dağıtım bölgelerinin birleştirilebilmesine dair hususlar, lisanstan muaf faaliyetler ve depolama yükümlülükleri başta olmak üzere uygulanan bazı usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından 7 Eylül 2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapan Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 23 Kasım 2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişiler, ilgili mevzuatta ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla artık lisans almak zorunda olmayacaktır.
  • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin talep etmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) teknik ve ekonomik olarak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir lisans altında birleştirilebilecek veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilecektir. Dağıtım şirketlerinin birleşme taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, işletme verimliliği açısından şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınacaktır.
  • Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkili kılınmıştır.
  • İthalat, depolama ve dağıtım lisansları haricinde diğer lisans sahibi tüzel kişilerin unvan ve nev’i değişikliği ile tüm lisanslar için lisans sahibinin doğrudan ortağı olan tüzel kişilerin unvan ve nev’i değişikliğine ilişkin tadillerde, tadil ücreti alınmayacaktır.
  • Tek bir başvuru kapsamında farklı konularda tadil talebinde bulunulması halinde, her bir farklı konudaki tadil işlemi için ayrı tadil bedeli ödenecektir.
 • Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, lisans sahibinin adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Hisse devirlerinde, lisans sahibi bir tüzel kişinin paylarını devralacak olan bir tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin veya payları devralacak olan gerçek kişilerin adli sicil kaydı sunması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.