6 Aralık 2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile kuruluş aşamasında olan şirketlerin esas sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, kuruluş aşamasında olan şirketlerin esas sözleşmeleri ticaret sicil müdürlüklerinde imzalanacaktır.

Tebliğ uyarınca, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • MERSİS’te hazırlanacak şirket sözleşmesinin imzalanması için kurucuların şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde hazır bulunması gerekmektedir. Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanacak olup kurucu yahut temsilcinin Türkçe bilmemesi halinde sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması gerekmektedir
  • Şirket kurucusunun Türk vatandaşı olması halinde kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi, yabancı uyruklu olması halinde ise pasaport ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Sözleşmenin temsilci tarafından imzalanacak olması halinde ise vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilecektir. Şirket kuruluş işlemi için başvuruda bulunan kişinin kimliğini gösterir belge ticaret sicil müdürü tarafından incelenecektir.
  • Sözleşmenin imzalanması ve mühürlenmesinden sonra sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde, ilgililerden bu kapsamda düzeltme beyanı alınacak ve bu beyan sözleşme nüshalarının arkasına eklenecektir.

Müdürlükte imzalanan sözleşmenin onay tarihinden itibaren üç ay içerisinde tescili için herhangi bir başvuruda bulunulmaması halinde sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları gerekecektir.

  • İmza beyannamelerinin de müdürlükler tarafından düzenlenebileceği Tebliğ ile hükme bağlanmıştır
  • Tebliğ’de aynı zamanda Tebliğ’de belirtilen tescil başvuru belge ücretlerinin asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacağı da düzenlenmiştir.

6 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.